Các nhóm ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đang hoạt động tại Việt Nam, đặc biệt tập trung vào th


Các nhóm ý tưởng có đặc điểm sau:
o Các nhóm có thể đã thành lập doanh nghiệp hoặc chưa thành lập doanh nghiệp
o Có sản phẩm thử nghiệm
o Sinh sống, làm việc tại Việt Nam
o Có đội ngũ sáng lập viên
More Details

All Posts
×